Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van EHBO Stede Broec

Algemeen
Artikel 1.


In dit reglement wordt verstaan onder :
Vereniging : EHBO Stede Broec , gevestigd te Stede Broec, Dracht 26 1613 BN Grootebroek;
Leden : De leden, als genoemd in art. 3 van de statuten; minderjarige
met toestemming bevoegd gezag.
Ereleden : De in art. 3, lid 3 van de statuten genoemde natuurlijke personen;
Aspirant-leden : De in art. 5, lid van de statuten Zij die nog geen Oranje Kruis diploma bezitten, maar dit
spoedig
doch het zelfde kalenderjaar dit behalen.
Bestuur : Het verenigingsbestuur;

Lidmaatschap
Artikel 2.

 1. De procedure van verkrijging en beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging is omschreven in
  de art. 3 en 4 van de statuten.
 2. Het lidmaatschap gaat in op het tijdstip van toelating door het bestuur, tenzij het lid, dat de aanvraag
  heeft ingediend, uitdrukkelijk een andere datum van ingang verlangt.
 3. Het lidmaatschap kan door het bestuur worden geweigerd als:
  A. Het aspirant-lid zijn verplichtingen tegenover een andere organisatie niet is nagekomen;
  B. Het aanmeldingsformulier niet naar waarheid is ingevuld;
  C. Het lidmaatschap van een andere EHBO Vereniging door wangedrag werd ontnomen of opgezegd;

  Contributie en andere verplichtingen
  Artikel 3.

 4. Ingeval van verhoging van kosten omtrent diploma behoud beslist de algemene vergadering of dit
  direct ingaat of met terugwerkende kracht per 1 januari van het lopende boekjaar dan wel voor
  rekening van de verenigingskas te laten komen.
 5. Betalingen van de contributie en eventuele andere financiële bijdragen dienen door de leden binnen
  de gestelde termijn te geschieden.
 6. Indien door een lid niet tijdig aan zijn/haar financiële verplichtingen wordt voldaan, mag het bestuur
  het lid een administratieve boete opleggen.
 7. De leden zijn gehouden mutaties in woon- en adresgegevens binnen veertien dagen aan het bestuur
  door te geven.

Verenigingsbestuur, Functies en Taken
Artikel 4.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. In overeenstemming met art. 8, lid 1 van de statuten wordt de voorzitter in functie door de algemene
  vergadering gekozen.
 3. Bij absentie van één of meer bestuursleden op de eerst volgende bestuursvergadering na een
  gehouden bestuursverkiezing, kan slechts een voorlopige functieverdeling plaats vinden. Zodra het
  bestuur voltallig is dient de definitieve functieverdeling plaats te vinden.
 4. Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester samen.
  Worden twee van deze functies door één persoon bekleed, dan dient een ander lid van het bestuur
  voor het dagelijks bestuur aangewezen te worden. Bij een eerst volgende bestuursvergadering zal – zo
  nodig – een nieuwe functieverdeling en nieuwe samenstelling van het dagelijks bestuur plaats vinden.
 5. Bij een periodieke bestuursverkiezing wordt een nieuw bestuurslid gekozen voor onbepaalde tijd art.
  8, lid 4 van de statuten. Na een termijn van drie jaar en kan een periodiek aftredend bestuurslid
  opnieuw voor drie jaar worden herkozen, mits uit de agenda blijkt dat het aftredend bestuurslid zich
  herkiesbaar heeft gesteld. Overigens blijft art. 8 lid, 4 van de statuten gehandhaafd.
 6. Tussentijds gekozen bestuursleden nemen het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in,
  zodat hun eerste zittingsperiode minder dan drie jaar kan zijn. Bij eventuele herverkiezing na deze
  periode geldt de termijn van drie jaar.
 7. Het bestuur vergadert zo dikwijls en op tijdstippen als door de voorzitter of door de meerderheid van
  de bestuursleden wordt nodig geacht.
 8. Bij de functieverdeling kunnen in gezamenlijk overleg plaatsvervangers voor de benoemde
  functionarissen worden aangewezen.
 9. Een nieuwe functieverdeling kan plaats vinden als dit in het belang van de werkzaamheden
  noodzakelijk is. Over de functie van voorzitter beslist te allen tijde de algemene vergadering.
 10. Bij de voorzitter berust de leiding van de vergaderingen, de leiding van de te organiseren
  oefenavonden en alle andere activiteiten. Bij ontstentenis van de voorzitter vervangt de 2de voorzitter
  hem tijdelijk. Mocht er geen 2de voorzitter aanwezig zijn, dan kunnen de overige bestuursleden een
  waarnemend voorzitter uit hun midden aanwijzen.
 11. De secretaris beheert de administratie van de vereniging, draagt zorg voor het notuleren der
  vergadering en verricht al die werkzaamheden, die tot de taak van een secretaris geacht kunnen te
  behoren, waarbij hij zich in overleg met de overige bestuursleden kan doen bijstaan door de 2de
  secretaris of een ander bestuurslid. Bij ontstentenis van de secretaris wordt deze door de 2de
  secretaris vervangen. Voor het notuleren van vergaderingen en het doen uitwerken van de notulen
  kan door het bestuur een notulist worden aangesteld.
 12. De penningmeester voert het geldelijk beheer door middel van een zorgvuldige boekhouding. Bij
  langdurige ontstentenis als gevolg van ziekte, ongeval of andere onvoorziene omstandigheid kunnen
  de werkzaamheden van de penningmeester worden overgedragen aan diens vervanger niet zijnde de
  voorzitter. De machtigingen echter pas na goedkeuring door de overige bestuursleden. In geval van
  grove nalatigheden of bij malversaties rust op de voorzitter de verplichting onmiddellijk die
  maatregelen te nemen, die de vereniging voor ernstige nadelige gevolgen moeten behoeden. In ieder
  geval dient onmiddellijk een gedegen onderzoek te worden ingesteld, waarbij de hulp van een
  accountant of een onderzoekscommissie zo nodig kan worden ingeroepen.
 13. Bestuursbesluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Zolang een vacante bestuur plaats
  niet is ingevuld en het bestuur daardoor uit een even aantal leden bestaat, krijgt de voorzitter, bij het
  staken der stemmen, de beslissende stem.
 14. Middels een uitgebreide taakomschrijving en organogram wordt duidelijk gemaakt, welke bestuur
  functionaris of commissielid de eerst aanspreekbare persoon is voor zaken om de continuïteit van de
  organisatie te kunnen waarborgen.

  Onkostenvergoeding aan bestuursleden
  Artikel 5.

 15. Leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van in het kader de verenigingswerkzaamheden
  gemaakte onkosten, welke de toets van een goed zakelijk beleid moet kunnen doorstaan.
 16. Kosten van openbaar vervoer worden zonder meer vergoed, de vergoeding van autokosten ( eigen
  vervoer ) is gebaseerd op de wettelijke vergoedingen zie de tarieven tabel. Voor beide geldt
  vergoeding alleen voor reizen buiten Stede Broec.
 17. De algemene vergadering kan elk lid van het bestuur een vergoeding voor zijn werkzaamheden
  toekennen. Het staat de leden van het bestuur vrij deze toekenning te weigeren.

  Rooster van aftreden
  Artikel 6.


  Jaar Vijf personen Zeven personen
  1
  ste jaar voorzitter Voorzitter
  Alg. bestuurslid 4 Alg. bestuurslid 4
  2
  de jaar secretaris secretaris
  Alg. bestuurslid 5 Alg. bestuurslid
  3
  de jaar penningmeester penningmeester
  Alg. bestuurslid 6
  Alg. bestuurslid 7
  1
  ste jaar voorzitter etc………
 18. Bij tussentijdse verkiezing of bij herverdeling van de functies dient het rooster van aftreden steeds te
  worden gehandhaafd. Een nieuwe verdeling van de functies dient steeds aan de leden bekend
  gemaakt te worden als mede aan de Kamer van Koophandel onder vermelding van het nummer
  waaronder de vereniging in het verenigingsregister staat ingeschrevenen zo nodig aan de bank(en),
  waar de vereniging een rekening-courant en/of een spaarrekening heeft lopen.

  De algemene ledenvergadering
  Artikel 7.

 19. Naast de in art. 10 & 11 & 12 van de statuten vermelde bevoegdheden van de algemene
  ledenvergadering, heeft deze verder tot taak:
  a. Het beoordelen van het bestuursbeleid over het afgelopen boekjaar aan de hand van de
  schriftelijke verslagen, de daadwerkelijke gang van zaken en de mondelinge toelichting daarop
  van de zijde van het bestuur;
  b. Het – voor zover nodig of gewenst – geven van richtlijnen voor het te voeren beleid;
  c. Het nemen van besluiten op voorstellen van het bestuur of leden;
  d. Het vaststellen van de door het bestuur opgestelde begrotingen;
  e. Het vaststellen of wijzigen van de statuten en/of huishoudelijk reglement;
 20. In art.14, lid 2 van de statuten is bepaald dat tenminste één algemene ledenvergadering dient te
  worden gehouden, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar. Deze algemene ledenvergadering
  is de jaarvergadering van de vereniging en draagt hoofdzakelijk een huishoudelijk karakter.
 21. De uitnodiging, de agenda en de overige vergaderstukken als notulen, verslagen en andere voor een
  vergadering nodige stukken dienen uiterlijk tweeënveertig ( 42 ) dagen of wel 6 weken voor de datum,
  waarop de vergadering is uitgeschreven, aan de leden en ereleden te worden toegezonden.
 22. Alleen bij het bijeenroepen van een buitengewone spoedvergadering kan van de in lid 3 genoemde
  bepalingen worden afgeweken.
 23. Een verzoek tot bijeenroepen van een bijzondere algemene vergadering als bedoeld in art.16, lid 1 van
  de statuten dient vergezeld te gaan van de reden, waarom dit verzoek wordt gedaan en van de
  voorstellen en/of kandidaten voor een eventuele bestuursverkiezing.
 24. Indien binnen achtentwintig ( 28 ) dagen of wel 4 weken door het bestuur geen gevolg wordt gegeven
  aan een dergelijk verzoek, dan kunnen de verzoekers in overeenstemming met art. 16, lid 1 van de
  statuten, tweede volzin, zelf tot die bijeenroeping overgaan, waarvoor dan ook de bepalingen van
  art.16 van de statuten gelden. In dit geval berust de leiding van de vergadering bij één van de
  verzoekende leden.
 25. Aan de bestuursleden dienen wel de agenda en de benodigde stukken voor deze bijzondere
  vergadering te worden toegezonden. Het bestuur heeft te allen tijde het recht de door de leden zelf
  bijeengeroepen vergadering te bezoeken en daar ook het woord te voeren. De uitnodiging, de agenda
  en de benodigde stukken dienen uiterlijk veertien dagen voor de datum, waarop de vergadering is
  uitgeschreven, ook aan de bestuursleden te worden toegezonden.
 26. Het niet voldoen aan de bepalingen vervat in dit artikel 10, en de daarin genoemde artikelen van de
  statuten, ontneemt die bijeengeroepen bijzonder vergadering alle rechtsgeldigheid.

  Indienen voorstellen en voordracht kandidaten
  Artikel 8.


  Bij het indienen van voorstellen en/of het voordragen van kandidaten voor een bestuursverkiezing, dient de
  door het bestuur vastgestelde uiterlijke datum van inzending strikt in acht te worden genomen, dat met het
  oog op de agenda.

  Stemrecht en volmacht
  Artikel 9.


  Art. 17, lid 3 van de statuten bevat bepalingen over het stemrecht en de schriftelijke volmacht ingeval
  stemgerechtigde leden een algemene vergadering onverhoopt niet kunnen bijwonen. Schriftelijke volmacht om
  te kunnen stemmen dient voor het begin van de vergadering aan de voorzitter te worden overhandigd.

  Slot
  Artikel 10.

 27. Elk lid dient op de hoogte te zijn van de inhoud van de statuten en van het huishoudelijk reglement
  van de vereniging.
 28. Een behandeling van een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement geschiedt volgens
  dezelfde procedure als bij wijziging van de statuten, alleen met dit verschil, dat indien in de algemene
  vergadering waar het wijzigingsvoorstel dient te worden behandeld, niet tenminste 2/3 van de
  stemgerechtigde leden tegenwoordig is, geen besluit tot goedkeuring van de wijziging kan worden
  genomen. Het wijzigingsvoorstel dient dan op de eerstvolgende algemene vergadering opnieuw te
  worden behandeld en ter goedkeuring worden voorgelegd.
 29. Het besluit tot goedkeuring kan dan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige
  stemgerechtigde leden. Mits met een meerderheid van 2/3 van de dan wel aanwezige
  stemgerechtigde leden.
 30. Na goedkeuring door de algemene vergadering wordt de wijziging direct ingaande van kracht, dit in
  afwijking van de wijziging der statuten, welke pas in werking treedt nadat hiervan een notariële akte is
  opgemaakt. Van een goedgekeurde wijziging in het huishoudelijk reglement dient binnen 14 dagen
  een schriftelijk bevestiging aan de leden te worden toegezonden.
 31. In gevallen, waarin de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging niet voorziet, beslist
  het bestuur.
 32. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing