Statuten

 • 1 –
  75567VD/RB
  AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
  EHBO-VERENIGING STEDE BROEC
  Heden, negentien juli ———————————————————–
  tweeduizend drie en twintig, verschenen voor mij, mr. Kees Theodoor Jozef van Duin,
  notaris te Enkhuizen: ————————————————————
 1. de heer *** *** ***, geboren te Amsterdam op *** ***
  ***, wonende te *** Grootebroek, ———–
  ***, gehuwd; en ————————————————
 2. mevrouw *** ***, geboren te Hoorn op *** *** ——————-
  ***, wonende te *** Grootebroek, ———-
  ***, en gehuwd; ————————————————
 • ten deze respectievelijk handelend als penningmeester en bestuurslid van de ——
  vereniging: EHBO-VERENIGING STEDE BROEC, gevestigd te Stede Broec, feitelijk —
  gevestigd aan de Dracht 26 te 1613 BN Grootebroek, ingeschreven in het ———–
  handelsregister onder nummer 40625120, hierna te noemen: ‘de Vereniging’, ——–
  en als zodanig bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen tot het —-
  vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte, van welke machtiging blijkt uit
  het hierna te vermelden besluit van de algemene vergadering van de vereniging. —–
  De verschenen personen verklaarden:———————————————-
  INLEIDING ——————————————————————
 1. De Vereniging (destijds genaamd: Nederlandsche Vereeniging Eerste Hulp bij —
  Ongelukken, afdeling Bovenkarspel-Grootebroek) werd opgericht op twintig —-
  december negentienhonderdveertig (20-12-1940), waarbij de statuten bij ——
  onderhandse akte zijn vastgelegd. ——————————————–
 2. Daarna zijn de statuten gewijzigd en voor het eerst bij notariële akte van ——
  statutenwijziging vastgelegd op zes maart negentienhonderdvier en tachtig —-
  (06-03-1984) verleden voor mr. A.H.F. Verhees, destijds notaris te Grootebroek, –
  gemeente Stede Broec. ——————————————————-
 3. De vereniging is op een januari tweeduizend vijf (01-01-2005) voortgekomen uit
  het samengaan tussen de ‘’Afdeling STEDE BROEC van de Koninklijke Nederlandse
  Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken’’, gevestigd te Bovenkarspel en de ——-
  ‘’Katholieke Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken St. Johannes ———–
  Damascenus’’, gevestigd te Grootebroek/Lutjebroek. —————————
 4. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op
  vier december tweeduizend zes (04-12-2006) verleden voor mr. drs. Pieter- —–
  Jeroen Rietbergen, notaris te Beemster. —————————————
 • 2 –
 1. De algemene vergadering van de Vereniging heeft in de vergadering gehouden op
  vijf april tweeduizend twee en twintig (05-04-2022) besloten de statuten te —
  wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze –
  vergadering. —————————————————————–
 2. Het bestuur van de Vereniging heeft op twintig november tweeduizend twee en
  twintig (20-11-2022) een brief van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste
  Hulp Bij Ongelukken ontvangen waaruit de uittreding van de Vereniging bij de –
  afdeling Amsterdam-noord blijkt. Deze brief is aan de akte gehecht. ————
 3. In haar vergadering van een juni en vijftien juni tweeduizend drie en twintig —
  heeft de algemene vergadering van de Vereniging ingestemd met de gewijzigde
  statuten, waarvan blijkt uit de notulen die aan deze akte zullen worden gehecht.
  STATUTENWIJZIGING ——————————————————-
  Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke
  ingang als volgt: —————————————————————–
  STATUTEN ————————————————————————————-
  Artikel 1 – Naam en zetel ——————————————————-
 4. De vereniging draagt de naam: EHBO Stede Broec. —————————-
 5. De vereniging is gevestigd in de gemeente Stede Broec. ————————
  Artikel 2 – Doel —————————————————————–
 6. De vereniging heeft als doel: de bevordering van de verlening van eerste hulp bij
  ongelukken en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe —-
  bevorderlijk kan zijn. ———————————————————
 7. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ———————
  a. het organiseren van cursussen, waarop zowel theoretisch als praktisch —–
  onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken; —
  b. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te ——-
  onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging van het zogenaamde —
  “diploma Eerste Hulp” mogelijk te maken; ———————————
  c. het aanschaffen en beschikbaar stellen van materiaal; ———————
  d. het deelnemen aan evenementen; en ————————————-
  e. alle wettige middelen om het gestelde doel te kunnen bevorderen. ———
  Artikel 3 – Lidmaatschap ——————————————————–
 8. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen van veertien jaar en —-
  ouder. ———————————————————————–
  Zij die als lid wensen toe te treden, moeten in bezit zijn van een geldig diploma
  Eerste Hulp en dienen daartoe een verzoek in bij de secretaris van de vereniging.
 9. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het —–
  bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het
  bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. De ——–
  behandeling van een beroep dient op de eerstvolgende algemene vergadering —
  plaats te vinden. ————————————————————-
 10. De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten –
  voor de vereniging, tot erelid benoemen. ————————————–
 • 3 –
  Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Een erelid heeft
  echter geen contributieplicht. ————————————————
 1. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en –
  adressen van alle leden zijn opgenomen. ————————————–
  Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door
  middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het
  lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen. ———–
 2. Begunstigende leden zijn zij, die zich ten opzichte van de vereniging verbinden –
  tot het storten van een jaarlijkse financiële, door de algemene vergadering vast
  te stellen, minimum bijdrage. Begunstigend lid kan men worden door aanmelding
  bij de secretaris van de vereniging, waarna het bestuur over de toelating beslist.
  In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden ——–
  medegedeeld. Begunstigende leden hebben geen andere rechten en ————
  verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en
  opgelegd. ———————————————

 1. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden —
  worden geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of —
  besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. —
  Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet
  uitoefenen. Zijn lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan. ——————
 2. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld,
  kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering –
  en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering
  bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. ——–
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst. —
  Artikel 4 – Einde lidmaatschap ————————————————–
 3. Het lidmaatschap eindigt door: ———————————————–
  a. het overlijden van het lid; ————————————————
  b. opzegging door het lid; ————————————————–
  c. opzegging door de vereniging; ——————————————-
  d. ontzetting. ————————————————————–
 4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het
  einde van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming
  van een opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt. Opzegging kan –
  met onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden
  het lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft
  het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – –
  met inbegrip van de daaraan verbonden verplichtingen – pas eindigt aan het eind
  van het volgend boekjaar, tenzij het bestuur op grond van bijzondere ———-
  omstandigheden anders besluit. ———————————————-
 • 4 –
  Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de —
  financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behalve in het geval –
  omschreven in de volgende alinea. ——————————————–
  Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een —
  maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere —
  rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing is meegedeeld. In dat geval blijft hij de —-
  oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd. ————–
 1. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het ——
  bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van
  de reden(en) van opzegging. ————————————————–
  Opzegging is mogelijk: ——————————————————-
 • als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het ———-
  lidmaatschap; of ——————————————————–
 • als een lid – ondanks schriftelijke aanmaning – zijn verplichtingen ten —–
  opzichte van de vereniging niet nakomt; of ——————————-
 • wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het —–
  lidmaatschap te laten voortduren. —————————————-
  Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het ———
  lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft ———–
  verschuldigd. —————————————————————-
 1. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van –
  een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de —-
  ontzetting. ——————————————————————
  Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met
  de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op —
  onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. ——————————–
  De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft —
  verschuldigd. —————————————————————-
 2. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in –
  kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene —
  vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene
  vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het ———-
  beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid —
  waarvan het lidmaatschap is opgezegd, geschorst. —————————–
 3. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting
  wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend —
  elektronisch is gecommuniceerd. ———————————————
  Artikel 5 – Aspirant-leden ——————————————————-
 4. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van het aspirant- ——
  lidmaatschap. Aspirant-leden zijn geen lid, hebben geen stemrecht, maar kunnen
  wel deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Er kunnen verschillende —–
  categorieën aspirant-leden zijn. ———————————————-
 • 5 –
  Aspirant-leden hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die —–
  vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. ———————–
 1. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating, opzegging en
  ontzetting met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op
  de aspirant-leden. ———————————————————–
 2. De aan het aspirant-lidmaatschap verbonden financiële bijdrage per boekjaar, —
  wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De bijdrage kan per categorie
  verschillen, afhankelijk van de activiteiten die voor het aspirant-lid openstaan. —
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, geboortedata en adressen –
  van de aspirant-leden zijn vermeld. ——————————————-
  Artikel 6 – Donateurs ———————————————————–
 4. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er kunnen —
  verschillende categorieën donateurs zijn. ————————————-
  Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de —-
  vereniging. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die —–
  vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. ———————–
 5. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en opzegging
  met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs.
 6. De algemene vergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per boekjaar,
  hetzij eenmalig, door een donateur aan de vereniging is verschuldigd. De ——-
  minimale bijdrage kan per categorie verschillen. ——————————-
 7. De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de ——-
  donateurs zijn vermeld. ——————————————————
  Artikel 7 – Contributie van de leden ———————————————
 8. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld
  door de algemene vergadering. De leden kunnen daarbij in categorieën worden –
  ingedeeld die een verschillende contributie betalen.—————————-
 9. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of
  gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar. –
 10. De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten
  kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden. ——————-
  Artikel 8 – Bestuur: samenstelling en benoeming ——————————–
 11. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal
  van ten minste drie en ten hoogste zeven meerderjarige natuurlijke personen. —
  De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. ——————
  Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. —————-
  Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene —
  vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen. ————-
  De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden —
  verenigd. ——————————————————————–
  Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. ————————-
  Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk
  in de vacatures kan voorzien. ————————————————-
 • 6 –
 1. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden. Deze benoeming vindt —-
  plaats uit de leden van de vereniging. De bestuurders kunnen ook buiten de leden
  worden benoemd. ————————————————————
 2. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Het bestuur is
  bevoegd een voordracht op te maken. —————————————–
  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ——-
  vergadering meegedeeld. —————————————————–
  De voordracht is niet bindend, de algemene vergadering is vrij in de benoeming. –
 3. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. —————————-
 4. In voorkomende gevallen kunnen personen die geen lid zijn van de vereniging en
  niet in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp, maar naar het oordeel
  van de algemene vergadering geschikt zijn om een bestuursfunctie te vervullen,
  eveneens tot bestuurslid benoemd worden. ————————————
 5. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders,
  of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. ———
  Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene ———
  vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het
  bestuur belast. ————————————————————–
  Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke
  reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig
  uur door de vereniging, een medebestuurder of een lid geen contact met een —
  bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de algemene ——–
  vergadering kan besluiten dat een andere periode van toepassing is. ————
  Artikel 9 – Bestuur: einde functie, schorsing ————————————-
 6. Een bestuurslidmaatschap eindigt: ——————————————–
 • door aftreden van een bestuurslid; —————————————
 • door overlijden van een bestuurslid; ————————————–
 • door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van
  zijn gehele vermogen; —————————————————
 • wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging; —————
 • door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene
  vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van de uitgebrachte
  stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden ——
  aanwezig of vertegenwoordigd is; —————————————-
 • wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een —-
  regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op
  hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt; –
  een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. ———————-
 1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ——–
  geschorst. Deze schorsing vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid
  van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van
  de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ————————————
 • 7 –
  De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene ——
  vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de —–
  schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn ——
  geëindigd. Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende
  algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman –
  laten bijstaan. —————————————————————
  Artikel 10 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming —————
 1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. –
 2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats,
  met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van —-
  bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de
  dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te ———
  behandelen onderwerpen (agenda). ——————————————-
  De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft ——
  gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een
  langs elektronische weg aan dat adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar —
  bericht. ———————————————————————
 3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door
  degene die de vergadering bijeenroept. —————————————-
 4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige —
  leden kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in
  de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —————————-
 5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om
  zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde
  volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. ———————————
  Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering ————–
  vertegenwoordigen. ———————————————————-
 6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. ———
  Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden
  de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de —–
  uitgebrachte stemmen. ——————————————————-
 7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij –
  daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
  belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
  Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit –
  genomen door de algemene vergadering. ————————————–
  Artikel 11 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten
  vergadering ———————————————————————
 8. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid ——
  voorziet de vergadering zelf in haar leiding. ———————————–
 9. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
  vergaderingen worden gehouden. ———————————————
 • 8 –
 1. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering
  over de uitslag van een stemming is beslissend. ——————————–
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd ——
  gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het
  uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan —
  vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als
  de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een ——
  stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
  de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. —————————
 2. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen ——
  gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering
  aangewezen persoon. ——————————————————–
  De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de notulist
  van de vergadering ondertekend. ———————————————
 3. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als
  alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. ————
  Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische —
  weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het ——
  bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft —
  gemaakt. ——————————————————————–
  Artikel 12 – Bestuur: taken en bevoegdheden ————————————
 4. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder is —
  tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem —-
  opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de —-
  vereniging en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging,
  naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een –
  administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
  gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en –
  verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. ———————-
  Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere ————
  gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. —————————
 5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot —
  verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan
  van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk ———-
  schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ————–
  zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. ———————–
  Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het –
  besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze —
  beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden ———
  tegengeworpen. ————————————————————-
 6. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor —–
  besluiten tot: —————————————————————-
 • 9 –
  a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of —
  geven van registergoederen; ———————————————
  b. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten; ——————
  c. het uitlenen van gelden; ————————————————-
  d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van een
  geschil; —————————————————————–
  e. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder —
  niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere ——–
  rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; ————————-
  f. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die –
  uitgaan boven het bedrag dat de algemene vergadering kan vaststellen; —-
  g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten; ———-
  h. het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan. —————————
  De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te —–
  omschrijven andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan haar
  goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering —
  wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. —————————–
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep –
  worden gedaan. ————————————————————-
  Artikel 13 – Vertegenwoordiging ————————————————
 1. Tot vertegenwoordiging van de vereniging zijn bevoegd: ———————–
 • het gehele bestuur samen; ———————————————–
 • twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn
  de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. ————————-
  Een individuele bestuurder kan de vereniging niet vertegenwoordigen, tenzij het
  bestuur uit één bestuurder bestaat. ——————————————-
 1. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende
  volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als —–
  afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te ———-
  vertegenwoordigen. ———————————————————-
  Artikel 14 – Verslaggeving en verantwoording ———————————–
 2. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. ——————————–
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop
  van het boekjaar, verlenging van deze termijn door de algemene vergadering —
  uitgezonderd, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en
  over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met
  een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden –
  ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer –
  van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. ——-
  Als de vereniging een of meer ondernemingen in stand houdt, die op grond van –
  de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, wordt op de staat —
  van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen vermeld. ———
 • 10 –
 1. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene ———
  vergadering. —————————————————————–
  Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant
  als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan worden —
  daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene –
  vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen
  deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten
  hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie. –
  Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele –
  boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar
  gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste —–
  vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een –
  externe deskundige. ———————————————————-
  De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene ———
  vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de ——–
  jaarstukken. —————————————————————–
  Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het
  voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem —–
  daarmee afgelegde rekening en verantwoording. ——————————-
 2. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur –
  een begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast. ———-
  De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders
  gezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het
  boekjaar waarop de begroting betrekking heeft. ——————————-
 3. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. —
  Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten ————
  werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen
  van de vereniging en de besteding daarvan. ———————————–
  Artikel 15 – De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering ———-
 4. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
  niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. —————
 5. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene
  vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder
  meer aan de orde: ———————————————————–
  a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; ——————
  b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het —–
  afgelopen boekjaar; —————————————————–
  c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur; ——————–
  d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe —-
  boekjaar; —————————————————————
  e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en
  f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping
  voor de vergadering. —————————————————–
 • 11 –
  Artikel 16 – De algemene vergadering: oproeping ——————————–
 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. ————–
  Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende –
  deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene —–
  vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur –
  niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de –
  vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering —–
  bijeenroepen. —————————————————————-
  Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt
  ook voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd. ————————-
 2. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van een —
  schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. ——
  De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een —
  langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan –
  het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. ———————
 3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de —
  oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. ——————–
 4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een —–
  agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. –
  Artikel 17 – De algemene vergadering: toegang en stemrecht ——————–
 5. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het
  bestuur en van de vereniging en de wettelijk vertegenwoordigers van de ——-
  minderjarige leden van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere –
  personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden en —
  leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het lidmaatschap zijn —
  ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep tegen –
  schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is. —————————–
 6. Ieder gewoon lid en ieder erelid heeft één stem. ——————————-
  Een geschorst lid heeft geen stemrecht. —————————————
  Het stemrecht van een minderjarig lid kan alleen worden uitgeoefend door zijn –
  wettelijk vertegenwoordiger. ————————————————-
 7. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven ——
  namens hem te stemmen. —————————————————-
  Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het –
  bestuur worden overgelegd. ————————————————–
  Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht –
  elektronisch is vastgelegd. —————————————————-
 8. De bestuurders hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering. —–
  Artikel 18 – De algemene vergadering: besluitvorming —————————
 9. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen –
  met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en
  vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. ——————————-
 • 12 –
  Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen
  wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum. —-
 1. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van
  een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen —
  besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. –
  Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de —–
  juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de ——–
  meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet ——-
  hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
  stemming. ——————————————————————-
 2. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen —-
  meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als
  ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden
  beslist tussen welke personen zal worden herstemd. —————————
  Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. ————-
 3. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van ——-
  personen gaat, is het voorstel verworpen. ————————————-
 4. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie
  leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te ——
  verlangen. ——————————————————————-
  Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. —–
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming —
  verlangt. ——————————————————————–
  Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een –
  elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het
  elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan –
  kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan —
  uitoefenen. ——————————————————————
  Bovendien is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch —————
  communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. ——————–
  Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch —–
  communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend ——
  gemaakt. ——————————————————————–
 5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering –
  bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, als dit
  met voorkennis van het bestuur is genomen. ———————————-
 6. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen – –
  mits met algemene stemmen – geldige besluiten worden genomen over alle aan
  de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de ——
  voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet
  op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden. —————————————
  Artikel 19 – De algemene vergadering: leiding en notulen ————————
 • 13 –
 1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging. —
  Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als —-
  voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het ————-
  voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. ——-
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
  door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen —-
  gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden —-
  vastgesteld. —————————————————————–
  Artikel 20 – Statutenwijziging —————————————————
 3. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de
  algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot –
  wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping –
  tot de algemene vergadering worden vermeld. ———————————
 4. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
  voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór
  de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging –
  woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter —-
  inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag —-
  waarop de vergadering wordt gehouden. ————————————–
 5. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid –
  van ten minste twee/derde (2/3e
  ) van de uitgebrachte stemmen. —————-
  In die vergadering moet ten minste de helft van de leden aanwezig of ———-
  vertegenwoordigd zijn. ——————————————————-
  Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een —
  nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan —
  worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e
  ) van de
  uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering ——
  aanwezige of vertegenwoordigde leden. ————————————–
  Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en —–
  waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de —
  vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. —————————
  De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee (2) weken
  en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering gehouden. ————
 6. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële
  akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij —
  notariële akte vast te leggen. ————————————————-
  Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van
  de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister. ——
  Artikel 21 – Fusie, splitsing, omzetting ——————————————
  Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7
  van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot —
  omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 –
 • 14 –
  Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van ——–
  overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. ——————–
  Artikel 22 – Ontbinding ———————————————————
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ——–
  vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging
  is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. —————
  Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig —
  liquidatiesaldo vastgesteld. —————————————————
  Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, —
  houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het —
  handelsregister. ————————————————————-
  De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven —
  jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de –
  door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht
  dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn
  naam en adres opgeven aan het handelsregister. ——————————-
 2. De vereniging wordt bovendien ontbonden door: ——————————
 • insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door
  opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; ——–
 • een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde —
  gevallen. —————————————————————-
  Artikel 23 – Vereffening———————————————————
 1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, —
  voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) ——–
  aangewezen. —————————————————————-
 2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. ———–
  De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de
  vereffening van haar vermogen nodig is. ————————————–
  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel —-
  mogelijk en nodig van kracht. ————————————————
  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet ‘in liquidatie’
  aan de naam van de vereniging worden toegevoegd. —————————
 3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in —-
  overeenstemming is met het doel van de vereniging. —————————
  Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ——-
  ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s). ————————————
  De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende
  baten meer aanwezig zijn. —————————————————-
  De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de —-
  vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het ————-
  handelsregister. ————————————————————-
  Artikel 24 – Reglementen ——————————————————-
 4. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen. ————-
 • 15 –
 1. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de —
  introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur,
  werkgroepen of commissies, de vergaderingen. ——————————–
  Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen
  bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld. ————–
  AANGEHECHTE STUKKEN —————————————————
  Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: ——————————–
 • notulen twee algemene ledenvergaderingen besluit statutenwijziging; ———-
 • notulen besluit goedkeuring uittreding; en ————————————
 • brief Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken. ———–
  SLOT ———————————————————————–
  De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. ———————————
  De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de —
  daartoe bestemde documenten vastgesteld. —————————————
  WAARVAN AKTE is verleden te Enkhuizen op de datum, in het hoofd van deze akte —
  vermeld. ————————————————————————
  Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen –
  personen hebben deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud
  te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. —
  Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij,
  notaris, ondertekend. ————————————————————
  Volgt ondertekening.
  VOOR AFSCHRIFT